Český BrodOficiální stránky města

Městský úřad - Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Oficiální název

Město Český Brod

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Město Český Brod vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.). Podle §§ 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3. Organizační struktura Městského úřadu

https://www.cesbrod.cz/item/organizacni-struktura-mestskeho-uradu-22307

3.1 Organizační schéma 

 

3.2 Seznam příspěvkových organizací

seznam organizací

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
4.2 Adresy pracovišť pro osobní návštěvu

Budova 1 - náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01 Český Brod

4.3 Úřední hodiny

Budova 1 - náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
pondělí  8 - 11, 12 - 17
úterý  8 - 11
středa    8 - 11, 12 - 17

Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01 Český Brod
pondělí  8 - 11, 12 - 17
úterý  8 - 11
středa    8 - 11, 12 - 17

Podatelna, Pokladna, CzechPoint
pondělí  8 - 11, 12 - 17
úterý  8 - 11, 12 - 14:30
středa  8 - 11, 12 - 17
čtvrtek  8 - 11, 12 - 14:30
pátek  8 - 11, 12 - 13:00 

4.4 Adresa internetové stránky

www.cesbrod.cz

4.5 Adresa e-podatelny epodatelna@cesbrod.cz
4.6 Telefonní čísla, čísla faxu a elektronické adresy kontakty MÚ
5. Bankovní spojení Komerční banka Kolín
č. ú.: 9294910237/0100
6. 00235334
7. DIČ CZ00235334
8. Dokumenty  
8.1 Seznam hlavních dokumentů

sekretariát
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností č. 1/2007 – příloha Organizační řád
Jednací řád zastupitelstva
Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Směrnice pro příspěvkové organizace zřizované městem

dokumenty jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na sekretariátu Města Český Brod, Budova 1 - náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
pondělí 8 - 11, 12 - 17
úterý  8 - 11
středa 8 - 11, 12 – 17

Odbor výstavby a územního plánování
Územní plán sídelního útvaru Český Brod z roku 1997

dokument je přístupný k fyzickému nahlédnutí na odboru stavebním a územního plánování Města Český Brod, Budova 1 – náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
pondělí 8 - 11, 12 - 17
úterý  8 - 11
středa 8 - 11, 12 – 17

8.2 Rozpočet 

http://www.cesbrod.cz/section/rozpocet

8.3 Rozpočet 2019

http://www.cesbrod.cz/item/rozpocet-2019

8.4 Rozpočet 2018 http://www.cesbrod.cz/item/rozpocet-2018
9. Žádosti o informace. Žádosti o informace se podávají osobně na podatelně Městského úřadu v Českém Brodě, Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01 Český Brod nebo písemně na adresu Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání se podávají osobně na podatelně Městského úřadu v Českém Brodě, Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01 Český Brod nebo písemně na adresu Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod.

Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na kterémkoli z odborů MěÚ, který je v dané věci kompetentní k vydání tohoto rozhodnutí.

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odboru MěÚ
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů a komise k projednávání přestupků při projednávání v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů MěÚ
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu těchto opatření Krajskému úřadu.

MÍSTO PODÁNÍ
Opravný prostředek se doručuje do sídla orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu:
Městský úřad Český Brod
Husovo náměstí 70
282 01 Český Brod

DRUHY OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

Opravné prostředky dělíme na :

ŘÁDNÉ - tj. odvolání, odpor, námitky
- lze je uplatnit do doby, než rozhodnutí nabude právní moci
- lhůta pro podání řádného opravného prostředku u správního rozhodnutí je vždy uvedena v části „Poučení“ proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat
MIMOŘÁDNÉ - tj. obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení - uplatnit je lze proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci
proti rozhodnutím v těchto případech lze podat opět odvolání

OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODÁNÍ
Proti rozhodnutí orgánů města Český Brod má právo podat odvolání (pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se oprávněná osoba nevzdá práva na odvolání písemně nebo ústně do protokolu):
a) účastník řízení
b) zákonný zástupce účastníka řízení, který nemůže jednat samostatně
c) ustanovený opatrovník
d) zvolený zástupce na základě plné moci, kterou je třeba doložit

ZPŮSOB PODÁNÍ
Opravný prostředek lze podat:
- ústně, a to do protokolu (úředního záznamu) na pracovišti, které napadené rozhodnutí vydalo
- písemně poštou nebo doručením na podatelnu MěÚ

LHŮTA PODÁNÍ
ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
a) odvolání, odpor - lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, resp. do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru
b) námitky v daňovém řízení v souvislosti s řízením vymáhacím zajišťovacím - lze podat do 30 dnů
MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
a) obnova řízení - návrh lze podat do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník o důvodech obnovy dověděl, nejdéle však do 3 let od právní  moci rozhodnutí
b) přezkoumání rozhodnutí – podnět lze podat do 3 let od právní moci rozhodnutí

POČÍTÁNÍ LHŮTY:
Den doručení rozhodnutí se do lhůty pro podání opravného prostředku nepočítá. Lhůta se počítá od následujícího dne a poslední den lhůty je třeba podání doručit na podatelnu MěÚ Český Brod nebo na Českou poštu, která písemnost doručí. V případě doručení poštou je rozhodující podací razítko pošty na písemnosti.

NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ

V podání je nutné uvést:
- označení napadeného rozhodnutí (číslo jednací)
- označení věci tj. že se jedná o opravný prostředek a jaký (odpor, odvolání apod.)
- důvody, pro které je napadené rozhodnutí považováno za nesprávné + návrh nových důkazů či uvedení nových skutečností
- návrh, jak má být znovu rozhodnuto (tj. co má být v rozhodnutí opraveno a jak)
- jméno, příjmení a bydliště toho, kdo opravný prostředek podává - podpis 

12. Formuláře formuláře MÚ
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací. životní situace
14. Předpisy

předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na sekretariátu města Český Brod
Budova 1 - náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
pondělí 8 - 11, 12 - 17
úterý  8 - 11
středa 8 - 11, 12 - 17

14.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje

zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

14.2 Obecně závazné vyhlášky

obecně závazné vyhlášky

14.3 Nařízení města

nářízení města

15. Úhrady za poskytování informací.  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

https://www.cesbrod.cz/category/sazebnik-uhrad

 

 

15.2

Usnesení nadřízeného
orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

zatím nebyla vydána žádná usnesení

16 Výroční zprávy https://www.cesbrod.cz/category/vyrocni-zpravy
17. Rada Města Český Brod složení rady
18. Zastupitelstvo Města Český Brod

složení zastupitelstva

termíny jednání zastupitelstva

19. Komise a výbory komise a výbory
20. Licenční smlouvy

zatím zde nejsou žádné vzory licenčních smluv

zatím nebyla uzavřena žádná licenční smlouva

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist