Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Podnikání

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti fyzická osoba

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) - fyzická osoba
4. Základní informace k životní situaci

Oznamují se zejména tyto změny:

- získání akademického titulu,
- adresy sídla, umístění organizační složky závodu,
- změna doby, na kterou byl průkaz vydán (převážně u zahraničních FO),
- překážky provozování živnosti,
- změny všeobecných podmínek provozování živnosti,
- změna rozsahu dosavadního předmětu podnikání,

Podnikatel může na živnostenském úřadě, který plní funkci centrálního registračního místa – CRM, ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů vůči okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Podnikatel nebo zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Výjimkou je pouze změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem.

Živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámit změny a doplnění údajů a dokladů lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro dopsání akademického titulu - doklad o uznání titulu (např. diplom).

Pro oznámení změny sídla, není-li sídlo totožné s bydlištěm - doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, např. nájemní, podnájemní či kupní smlouva, event. výpis z LV, písemný souhlas vlastníka nemovitosti nebo jiný věrohodný doklad. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

Pro oznámení překážek provozování živnosti a ztráty bezúhonnosti - pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu v této věci.

Doklad o zaplacení správního poplatku, pokud změna podléhá správnímu poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – Změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 Kč

Změna rozhodnutí o udělení koncese:  500 Kč 

Poplatek za provedení změn se nesčítá, oznámí-li podnikatel více změn podléhajících poplatku, platí se poplatek pouze jedenkrát, a to v rozsahu sazby za změnu zpoplatněnou nejvyšší částkou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem). Změny, které se oznamují, již musí existovat. Výjimkou je změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem. Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně se také ohlašuje předem, tzn. před zahájením (ukončením) činnosti.

Na základě oznámení změn a doložení dokladů živnostenský úřad podle okolností případu:
a) vydá po zaplacení správního poplatku výpis ze živnostenského rejstříku,
b) podnikatele písemně vyrozumí o provedení změn v živnostenském rejstříku, lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů, není-li oznámená změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení (stanoví lhůtu nejméně 15 dní) a zápis změn do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede,
c) v zákonem stanovených případech živnostenský úřad rozhodne podle okolností:
- o pozastavení provozování živnosti, nebo
- o zrušení živnostenského oprávnění, nebo
- o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze využít elektronickou podatelnu na adrese centrální elektronické podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka: jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu,  který zápis provedl.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o pozastavení provozování živnosti, o zrušení živnostenského oprávnění či o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, prostřednictvím  živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v Českém Brodě je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad,

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako přestupek, jehož následkem může být uložení pokuty.

21. Nejčastější dotazy

Na kterém živnostenském úřadě mám změnu oznámit?

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v celé ČR, dle vlastního výběru. Nemusíte živnostenskému úřadu oznamovat změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel a v informačním systému cizinců.

 

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
18.02.2011 Podnikání

Žádost o koncesi pro právnické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o koncesi pro právnické osoby
4. Základní informace k životní situaci Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Česká právnická i zahraniční právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u kteréhokoliv živnostenského úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Česká právnická osoba připojí k žádosti:
I. doklad (o založení nebo vzniku):
a) o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden nebo
b) o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

II. doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo (není-li již sídlo zapsáno v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci).

III. doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno):
a) odpovědný zástupce s trvalým pobytem v České republice doklady o bezúhonnosti nepředkládá (živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů).
b)odpovědný zástupce, který je občanem  jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
c)odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce  čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

IV. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;

V. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

VI. doklad o zaplacení správního poplatku.

Zahraniční právnická osoba připojí k ohlášení:
I. výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla (ne starší 3 měsíců);

II. doklady o provozování podniku mimo ČR (netýká se osob se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem v členském státu EU);

III. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v místě umístění organizační složky (v ČR), není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním organizační složky);

IV. doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno) ;
1.  doklad o bezúhonnosti: viz bod III písm. a), b) a c) stanovené pro českou právnickou osobu;
2. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
3. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

V. doklad o zaplacení správního poplatku;

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena.

Požadavek na provedení  úředního překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou, nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka


Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za žádost o koncesi při vstupu do podnikání 1000 Kč

za přijetí další  živnosti 500 Kč

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou.Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese.
Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve lhůtě do 90 dnů od vydání výpisu  podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci – lze  učinit prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM)

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce - lze  učinit prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM)

16. Elektronická služba, kterou lze využít V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz  nebo datovou schránkou  jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, kterým řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad   Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Provozování činnosti, která je předmětem koncesované živnosti bez příslušného oprávnění je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.

Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon a u právnické osoby ji musí splňovat odpovědný zástupce.
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona a tato příloha také ve sloupci 2 stanoví odbornou způsobilost pro tyto živnosti, a to buď přímo sama anebo odkazem na zvláštní právní předpisy. Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, problematiku odborné způsobilosti doporučujeme konzultovat s pracovníky obecního živnostenského úřadu.

Jakým dokladem máme prokázat vztah k sídlu?

Jedná se zejména o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí ale i písemní prohlášení vlastníka nebo osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo www.portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) právnická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Oprávnění provozovat  koncesovanou živnost  vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi. 

Oprávnění provozovat  koncesovanou živnost  vzniká právnickým osobám dosud nezapsaným do obchodního rejstříku dnem zápisu do tohoto rejstříku.

18.02.2011 Podnikání

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o koncesi pro fyzické osoby
4. Základní informace k životní situaci Koncesovanou živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba, která má plnou svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a je  bezúhonná, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna podat  žádost o udělení koncese obecnímu živnostenskému úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení, nestanoví-li zákon jinak:
1. doklad o bezúhonnosti:
a) u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
b) u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
c) u osob, které jsou občany jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

2. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;

3. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde má podnikatel umístěno své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním).
Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

4. doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (zahraniční osoba, která nezřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU)

5. doklady prokazující existenci podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku)

6. doklady o provozování podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU);

7. doklad o zaplacení správního poplatku.

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
-  doklad o bezúhonnosti – viz. bod 1a), 1b) a 1c);
-  doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
-  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být  úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě;

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena.
Požadavek na provedení  úředního překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou, nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka

Při  jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za žádost o koncesi při vstupu do podnikání 1000 Kč

za přijetí další  živnosti 500 Kč

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou.Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese.
Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci

do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy zahájila fyzická osoba provoz živnosti oznámit okresní správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému pojištění

do 8 dnů ode dne kdy fyzická osoba zahájila provozování živnosti oznámit zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce

Na žádost podnikatele lze tyto povinnosti učinit na živnostenském úřadě – prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM).

16. Elektronická služba, kterou lze využít V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz nebo datovou schránkou jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, kterým řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Provozování činnosti, která je předmětem koncesované živnosti bez příslušného oprávnění je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.

Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

21. Nejčastější dotazy Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon.
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona a tato příloha také ve sloupci 2 stanoví odbornou způsobilost pro tyto živnosti, a to buď přímo sama a nebo odkazem na zvláštní právní předpisy. Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, problematiku odborné způsobilosti doporučujeme konzultovat s pracovníky  živnostenského odboru

Mohu získat živnostenské oprávnění k provozování koncesované živnosti, když nesplňuji odbornou způsobilost? Nemám odborné vzdělání.

Ano, můžete, musíte však ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a která je ve smluvním vztahu k podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Jakým dokladem mám prokázat vztah k sídlu?

Jedná se zejména o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí ale i písemní prohlášení vlastníka nebo osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo http://portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) fyzická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Oprávnění provozovat  koncesovanou živnost  vzniká fyzické osobě dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi. 
18.02.2011 Podnikání

Ohlášení živnosti pro právnické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení živnosti pro právnické osoby
4. Základní informace k životní situaci Živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona  a vázané živnosti v příloze č. 2 živnostenského zákona. Živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je uvedená včetně oborů činností v příloze č. 4 živnostenského zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, v určitých případech likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Česká i zahraniční právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Česká právnická osoba připojí k ohlášení:
I. doklad (o založení nebo vzniku):
a) o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, nebo doklad
b) o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

II. doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním). 

III. doklady o bezúhonnosti odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno):
a) odpovědný zástupce s trvalým pobytem v České republice doklady o bezúhonnosti nepředkládá (živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů).
b) odpovědný zástupce, který je občanem  jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
c) odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce  čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. 

Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace dle zákona o uznávání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup                        

IV. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;

V. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

VI. doklad o zaplacení správního poplatku.

Zahraniční právnická osoba připojí k ohlášení:
I. výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla (ne starší 3 měsíců);

II. doklady o provozování závodu mimo ČR (netýká se osob se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem v členském státu Evropské unie; (ne starší 3 měsíců)

III. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v místě umístění organizační složky (v ČR), není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním organizační složky)

IV. doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno)
1.  doklad o bezúhonnosti: viz bod III písm. b) a c) stanovené pro českou právnickou osobu
2. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
3. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

V. doklad o zaplacení správního poplatku.

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000 Kč

za další ohlášení živnosti 500 Kč

Pokud v rámci jednoho podání bude ohlášeno více živností, poplatek se vybírá jen jednou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou.Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a neprodleně vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad do 5 dnů a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
Na žádost zakladatelů, popř. orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení .
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve lhůtě do 90 dnů od vydání výpisu  podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci – lze  učinit prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM)

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce - lze  učinit prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM)

16. Elektronická služba, kterou lze využít V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.
Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad  Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací  volné, řemeslné a vázané bez příslušného oprávnění, je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.
21. Nejčastější dotazy Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon a u právnické osoby ji musí splňovat odpovědný zástupce.
Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v §§ 21 a 22 živnostenského zákona. Základní odborná způsobilost spočívá zejména v doložení výučního listu, maturitního vysvědčení v příslušném studijním oboru nebo doložení vysokoškolského diplomu v příslušném studijním oboru. Tuto základní odbornou způsobilost lze nahradit i dokladem o rekvalifikaci v příslušném oboru a rokem praxe v oboru, nebo prokázáním šestileté praxe v oboru. Další náhrady odborné způsobilosti jsou uvedeny v citovaných ustanoveních.
Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. 
Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky obecního živnostenského úřadu.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou se prokazování odborné způsobilosti nevyžaduje a proto není povinností pro tyto živnosti odpovědného zástupce ustanovovat.

Jakým dokladem máme prokázat vztah k sídlu?

Jedná se zejména o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí však i písemné prohlášení vlastníka, případně osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo www.portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro právnické osoby

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) právnická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku dnem ohlášení .

Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku až dnem zápisu do tohoto rejstříku.

18.02.2011 Podnikání

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení živnosti pro fyzické osoby
4. Základní informace k životní situaci Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona a vázané živnosti v příloze č. 2 živnostenského zákona.  Živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je uvedená včetně oborů činností v příloze č. 4 živnostenského zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba, má plnou svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a je bezúhonná, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení, nestanoví-li zákon jinak:
1. doklad o bezúhonnosti:

a) u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup
b) u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
c) u osob, které jsou občany jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována

3. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde má podnikatel umístěno své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním). Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

4. doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (zahraniční osoba, která nezřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU)

5. doklady prokazující existenci podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku)

6. doklady o provozování podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU, EHP nebo Švýcarska)

7. doklad o zaplacení správního poplatku.

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
-  doklad o bezúhonnosti – viz. bod 1a), 1b) a 1c);
-  doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
-  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být  úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě;

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena.

Požadavek na provedení úředního překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou, nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Při  jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000 Kč

za další ohlášení živnosti 500 Kč

Pokud v rámci jednoho podání bude ohlášeno více živností, poplatek se vybírá jen jednou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a neprodleně vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad do 5 dnů a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci

do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy zahájila fyzická osoba provoz živnosti oznámit okresní správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému pojištění

do 8 dnů ode dne, kdy fyzická osoba zahájila provozování živnosti oznámit zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce

Na žádost podnikatele lze tyto povinnosti učinit na živnostenském úřadě – prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM).

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací  volné, řemeslné a vázané bez příslušného oprávnění, je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.
21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon.
Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v §§ 21 a 22 živnostenského zákona. Základní odborná způsobilost spočívá zejména v doložení výučního listu, maturitního vysvědčení v příslušném studijním oboru nebo doložení vysokoškolského diplomu v příslušném studijním oboru. Tuto základní odbornou způsobilost lze nahradit i dokladem o rekvalifikaci v příslušném oboru a rokem praxe v oboru, nebo prokázáním šestileté praxe v oboru. Další náhrady odborné způsobilosti jsou uvedeny v citovaných ustanoveních.
Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. 
Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky obecního živnostenského úřadu.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou se prokazování odborné ani jiné způsobilosti nevyžaduje.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo www.portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) fyzická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení 
18.02.2011 Podnikání
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist