Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Odbor výstavby a územního plánování

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území rozbudrz.pdf 4081 kB
Problémový výkres probvyk.pdf 7782 kB
Rozbor udržitelného rozvoje území rozbudr.pdf 828 kB
Vykres hodnot vykhod.pdf 23123 kB
 Výkres limitů - dopravní a tech. infrastruktura vyklimdopr.pdf 3061 kB
Výkres limitů - ostatní vyklim.pdf 23129 kB
Výkres záměrů vykzam.pdf 8060 kB

 

Mapové služby jsou dostupné na www.uap.cesbrod.cz:8080/uap

 

Informace o programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP

INFORMACE  pro  vlastníky  nemovitých  kulturních  památek

Správní orgán státní památkové péče ORP Český Brod dle bodu čís.7, článku II., zásad pro použití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, stanoví dle bodu čís 5., článku II., citovaných zásad pro rok 2009 termín pro přijímání žádostí o příspěvek z tohoto programu do dne 28.února 2009.

Dne 17. července 2008, nabyla účinnosti novela památkového zákona číslo 307/2008 Sb.

V daném konkrétním případě je pro vlastníky nemovitostí (ať již kulturních památek, tak ostatních nemovitostí, které kulturními památkami nejsou, ale jsou v území městské památkové zóny nebo v ochranném pásmu kulturní památky) navýšena horní hranice sankce, kterou může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit :

  • u fyzických osob při přestupku dle § 39, odst. 1, památkového zákona je navýšena sankce až na hranici 2.000.000 Kč (dvou miliónů korun českých) oproti dosavadní hranici horní sazby do 10.000 Kč (deseti tisíc korun českých)
  • u právnických osob při správním deliktu (nedodržení povinnosti právnické osoby) dle § 35, odst. 1, památkového zákona je navýšena sankce až na hranici 2.000.000 Kč (dvou miliónů korun českých) oproti dosavadní hranici horní sazby do 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých).  

     V případě sankcí u nemovitostí které jsou prohlášeny Národní kulturní památkou je výše sankce ještě vyšší (až 4.000.000 Kč, slovy čtyři milióny korun českých). Sankci za Národní kulturní památku ukládá Krajský úřad.

13.10.2008 Památková péče

Formuláře ke stažení - stavební odbor

Společné oznámení záměru spoloznzameru.pdf 366 kB

Žádost o závazné stanovisko Formzadzavstan.pdf 202 kB

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Zadpridcpce.pdf 453 kB

Ohlášení dokončení stavby Ohldokstav.pdf 454 kB

Žádost o koordinované stanovisko Zadkoorstan.pdf 470 kB

Ohlášení stavby 1ohlstavby.doc 107 kB

Žádost o stavební povolení zadstavpov.doc 105 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 3ozstavinsp.doc 104 kB

Oznámení o užívání stavby 4 oznuzstavby.doc

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 5zadkolsouhl.doc 108 kB

Oznámení změny v užívání stavby 6ozzmuzst.doc 100 kB

Ohlášení odstranění stavby 7ohodst.doc 104 kB

Náležitosti vedení stavebního deníku nalvedstden.doc 43 kB

Žádost o územně plánovací informaci P1zaduzplaninf.doc 557 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby P3zadvydrozhod.doc 118 kB

Obsah a rozsah dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) P4umstazariz.doc 56 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území P5zmvyuzuzemi.doc 115 kB

Obsah a rozsah dokumentace k rozhodnutí o změně využití území - pomoc P6obrozozm.doc 52 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků P7delpoz.doc 111 kB

Žádost o vydání rozhodnutí v ochranném pásmu P8rozochrpasmo.doc 104 kB

Žádost o územní souhlas P9 zaduzsouhl.doc

Podnět k pořízení regulačního plánu podkporrp.doc 48 kB

Projektová dokumentace bourání projdokbourani.doc 51 kB

Projektová dokumentace pro ohlášení,stavební povolení, oznámení projdokohl.doc 90 kB

Projektová dokumentace provádění stavby projdokprovstav.doc 170 kB

Projektová dokumentace skutečné provedení projdokskut.doc 26 kB

Žádost o vydání regulačního plánu zadvydregpl.doc 95 kB

Žádost o posouzení existence stavby zadoposexiststav.doc 82 kB

Návrh na kolaudaci stavby navnakolstav.pdf 64 kB

Žádost o povolení vyjímky zadpovvyj.pdf 25 kB

Žádost o vydání společného souhlasu UR a SP 6-Zadost-o-vydani-spolecneho-UR-a-UR.doc 113 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.doc 104 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby 13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.doc 98 kB

 

Formuláře ke stažení

 

Poskytování územně analytických podkladů

„K poskytování územně analytických podkladů ve smyslu zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky čís. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech… je dle obsahu textu § 32, zákona čís. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je určena „Odborná organizace státní památkové péče“, kterou je v daném konkrétním případě „Národní památkový ústav – ústřední pracoviště“ (trvale se sídlem : Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P.O.Box 84).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v přenesené působnosti vykonává státní památkovou péči není dle obsahu textu památkového zákona institucí která by měla za úkol zpracovávat výše uvedené odborné podklady.

Na dokreslení stavu, který s poskytování územně analytických podkladů souvisí, je veřejnosti dostupný text dopisu od Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště, ze dne 17. září 2007. NP-zem_analyt_podklady-dopis_11-07.pdf

19.12.2007 Památková péče

Odkazy na informace o možných dotacích v památkové péči

Dotační programy v památkové péči naleznete na adrese :

http://www.kr-stredocesky.cz/kultura-a-kulturni-dedictvi/dotace-v-pamatkove-peci

Další odkazy kde hledat informace o možných dotacích na kulturní památky naleznete na adresách :

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1625

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1545

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

Dotační programy v oblasti rozvoje venkova naleznete na adrese :

http://www.kr-stredocesky.cz/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova

19.09.2007 Památková péče
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist