Rozcestník: Odbory

Odbory

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2023

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedených v průběhu roku 2022 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a další

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

- provedeno bylo celkem 57 kontrol, z toho 4 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí

- bylo uloženo 25 pokut v přestupkovém řízení v celkové výši 62.000,- Kč

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

- nebyla provedena žádná kontrola

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

- byly provedeny 2 kontroly bez uložení správních trestů

Změna č.3 územního plánu

1 Textová část návrhu územního plánu 
1a
Výrok
2a
Odůvodnění
Grafická část návrhu územního plánu
1b  
Výkres základního členění  
Hlavní výkres  
Výkres veřejně prospěšných staveb  
Výkres dopravy  

Výkres TI - zásobování vodou

 

Výkres TI - kanalizace

 

Výkres TI - zásobování plynem

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií

 
Výkres TI - telekomunikace  
Výkres životního prostředí  
2b  
Koordinační výkres  
Výkres širších vztahů  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
Hlavní výkres nad ortofotomapou  
Schéma urb. a dopravní koncepce území  
Schéma pěších a cyklistických tras  
Schéma koncepce technické infrastruktury  
Archeologická a památková ochrana  
Tabulka zábory Český Brod po změně č.1 a č.2  
Tabulka zábory Český Brod po změně č. 3  
Tabulka zábory Štolmíř po změně č. 1 a č.2  
Tabulka zábory Štolmíř po změně č. 3  
Tabulka zábory Liblice po změně č.1 a č.2  
Tabulka zábory Liblice po změně č.3  

Úplné znění územního plánu po změně č.3

1 Textová část návrhu územního plánu 
1a
Výrok
2a
Odůvodnění
Grafická část návrhu územního plánu
1b  
Výkres základního členění  
Hlavní výkres  
Výkres veřejně prospěšných staveb  
Výkres dopravy  

Výkres TI - zásobování vodou

 

Výkres TI - kanalizace

 

Výkres TI - zásobování plynem

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií

 
Výkres TI - telekomunikace  
Výkres životního prostředí  
2b  
Koordinační výkres  
Výkres širších vztahů  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
Hlavní výkres nad ortofotomapou  
Schéma urb. a dopravní koncepce území  
Schéma pěších a cyklistických tras  
Schéma koncepce technické infrastruktury  
Archeologická a památková ochrana  
Tabulka zábory Český Brod  
Tabulka zábory Štolmíř  
Tabulka zábory Liblice  

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2022

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedených v průběhu roku 2022 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a další

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

- provedeno bylo celkem 59 kontrol, z toho 4 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí

- bylo uloženo 6 pokut v přestupkovém řízení v celkové výši 7.000,- Kč

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

- nebyla provedena žádná kontrola

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

- byly provedeny 3 kontroly bez uložení správních trestů

Prodej hrobového zařízení

Prodej hrobového zařízení

Na hřbitově v Českém Brodě a ve Štolmíři se nacházejí opuštěná hrobová zařízení, která jsou určena k prodeji. V případě zájmu o koupi hrobového zařízení (náhrobní kameny, sochy, hrobové rámy apod.) kontaktujte prosím Odbor rozvoje města Český Brod, paní Blanku Šarochovou, tel: 321 612 169, GSM: 604 376 042, e-mail: sarochova@cesbrod.cz. Město nechá vyhotovit znalecký posudek na cenu hrobového zařízení. Konečnou kupní cenu hrobového zařízení tvoří cena znaleckého posudku + cena hrobového zařízení. Prodej hrobového zařízení je podmíněn pronájmem příslušného hrobového místa.

Seznam hrobových zařízení (vč. fotografie) v majetku města určených k prodeji

Mapa hrobových zařízení - hřbitov Český Brod

Mapa hrobových zařízení - hřbitov Štolmíř

(k prodeji žlutě vyznačené)